Copyright 2022 - Custom text here

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 

ดร.จันทิรา  จั่นผ่อง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทร.0817853794
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  หน้าที่ความรับผิดชอบ  

  •  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  •  การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
  • โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  • เครือข่ายโรงเรียนนครไทย 3

 

นางแพรทอง  เดชแทศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0800716445
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หน้าที่ความรับผิดชอบ    

  •  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  •  การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
  • โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
  • เครือข่ายโรงเรียนพรหมพิราม 7.8
 

 

Webpage พัฒนาวิชาชีพครูออนไลน์ สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ

 

11 การพัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

12 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

 

 

16 การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก
Active Learning

 

 17 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

18 วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ชุด2

f t g m