Copyright 2022 - Custom text here

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้

 

ดร.บุศรินทร์  ใจวังโลก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน 
โทร. 0812832160
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้
 • งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 • การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
 • เครือข่ายโรงเรียนนครไทย 1

 

  ดร.ธิษณินนท์  อรรจนารณนินท์        
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0945639785
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
 • โรงเรียนขนาดเล็ก
 • สื่อการเรียนรู้ 60 พรรษา
 • เครือข่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ 2       
 

 

 

 

       นายเอกพันธ์  กลมพุก        
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 0854268805
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • โครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก      
  5 สมรรถนะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • เครือข่ายโรงเรียนวัดโบสถ์ 1
 

 

Webpage พัฒนาวิชาชีพครูออนไลน์ สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ

 

11 การพัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

12 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

 

 

16 การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก
Active Learning

 

 17 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

18 วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ชุด2

f t g m