• พัฒนาคุณภาพครู

  • พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  • พัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา

  • ก้าวสู่การศึกษาวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

Copyright 2022 - Custom text here

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สพป.พล.3

policy book

 

ฝ่ายบริหาร สพป.พิษณุโลก เขต 3

 Payom 1

ดร.พยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

 ดร.สนิท  ประหา

รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

ดร.วินัย ปานโท้

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

   

เยี่ยมสนามสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) นักเรียนชั้น ป.1

 

 

   2 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้กำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Read Test : RT) โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียน ตชด. โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ได้นิเทศ ติดตามการดำเนินการ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางการจัดสอบ และในส่วนของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะได้ดำเนินการภายหลัง ตามแนวทางที่ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนได้ทราบแล้ว

    

Webpage พัฒนาวิชาชีพครูออนไลน์ สพป.พิษณุโลก เขต 3

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 พื้นฐานความรู้เรื่องวิทยาการคำนวณ

 

11 การพัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

12 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

 

 

16 การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบเชิงรุก
Active Learning

 

 17 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

 

18 วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ชุด2

f t g m